Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej

společnosti DEXIS Czech Republic s.r.o., IČ: 26027691,

se sídlem Chýnovská 2994, 390 02 Tábor, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10004

(dále jen jako „my“, „nám“, „náš“, „prodávající“ nebo „společnost“)

 

1.Objednávky

Podáním objednávky kupující plně akceptuje tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“ nebo „obchodní podmínky“). Tyto obchodní podmínky mají přednost před všemi protichůdnými podmínkami stanovenými kupujícím, zejména v jeho obchodních podmínkách a objednávkách. Smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím jsou považovány za obchodní vztahy mezi podnikateli a tyto obchodní podmínky se použijí na smluvní vztahy mezi stranami jako podnikateli při jejich podnikání, tyto obchodní podmínky nejsou určeny pro spotřebitele.

Objednávky, které nám byly zaslány, vždy podléhají našemu přijetí. Objednávku přijmeme buď přímým vyřízením objednávky, nebo vystavením potvrzení o přijetí objednávky. Máme právo na změnu objednávky, a to výměnu objednaného výrobku za jiný obdobný výrobek nebo změnu množství objednaného výrobku, pokud objednaný výrobek není dostupný (jakostí/specifikací nebo množstvím) v době plnění. O takové změně informujeme kupujícího předem v potvrzení objednávky. Taková změna objednávky (výměna objednaného výrobku nebo změna množství) se považuje za přijatou kupujícím, pokud ji kupující neodmítne do tří pracovních dnů po obdržení potvrzení objednávky.

Informace (popisy, rozměry, hmotnost, obrázky atd.) obsažené v katalozích, brožurách, reklamách, cenících a jiných prodejních dokumentech nebo na našich webových stránkách mají pouze informativní charakter a nejsou smluvně závazné.

 

2.Cena

Cena výrobku je cena platná v den objednávky nebo obvykle cena, kterou nabízíme kupujícímu při jednání. Pokud se cena změní mezi datem nabídky a datem objednávky nebo mezi datem objednávky a datem dodání, bude kupující informován o nově platné ceně a má se za to, že novou cenu přijal, pokud ji do tří pracovních dnů neodmítne.

Cena je uvedena za nezabalený výrobek bez daně a ceny dodání „Ex-Works“ (INCOTERM ve znění platném v době objednávky), pokud není výslovně dohodnuto jinak.

Pokud je výrobek dodán kupujícímu, může být kupujícímu fakturována paušální částka podle našich platných sazeb na pokrytí nákladů na balení a přepravu. K faktuře bude rovněž připočtena paušální částka za fakturační náklady, která bude kupujícímu na požádání sdělena.

 

3.Platba

Faktury jsou splatné při převzetí nebo doručení, pokud se strany nedohodnou jinak. Od kupujícího může být při objednávce požadována záloha nebo platba předem. Tento požadavek bude záviset na vlastnostech objednávky.

V případě šeků a obchodních směnek je budeme považovat za úplnou platbu až po jejich proplacení.

Faktura se považuje za doručenou kupujícímu, pokud nám do deseti dnů od doručení nebo vyzvednutí není zaslána žádost o kopii.

Faktury musí být uhrazeny do data splatnosti bez ohledu na případné spory týkající se množství nebo kvality prodaných výrobků nebo znění či částky uvedené na faktuře. V případě částečné dodávky neumožňuje absence dodatečných dodávek nebo jejich zpoždění pozastavení platby již dodaných výrobků.

Jakákoli reklamace výše faktury bude zohledněna pouze tehdy, pokud nám bude písemně doručena do patnácti dnů od vystavení faktury. Pokud vedení naší společnosti uzná oprávněnost reklamace, kupující má nárok  na dobropis. Tento dobropis může být započten proti faktuře, pokud byl vystaven před datem splatnosti faktury.

Jakékoli nezaplacení nebo částečné nezaplacení faktury do data její splatnosti bude mít za následek, že se na dlužnou částku bude vztahovat úrok z prodlení v zákonné výši. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou (ČNB) pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů..  Kromě toho bude účtován pevný poplatek za náklady na vymáhání ve výši 40 EUR nebo ekvivalent této částky v Kč dle platného kurzu ČNB. Pokud se však ukáže, že tyto náklady na vymáhání jsou vyšší než 40 EUR nebo ekvivalent této částky v Kč dle platného kurzu ČNB, vyhrazujeme si právo požadovat od kupujícího dodatečnou náhradu až do výše těchto dodatečných nákladů. Kromě toho bude každá částka, která nebude uhrazena do data splatnosti, zatížena smluvní pokutou, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu, a to ve výši 15 % z dlužné částky, přičemž minimální výše smluvní pokuty činí 3 500 Kč za dluh. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ve výši převyšující smluvní pokutu. Neuhrazení faktury v plné výši do data její splatnosti nás rovněž opravňuje k pozastavení dodávek všech dalších nevyřízených objednávek a způsobuje, že se všechny dluhy kupujícího stávají okamžitě splatnými bez dalších formalit. A konečně, nezaplacení jedné faktury způsobuje, že se všechny ostatní neuhrazené faktury stávají okamžitě splatnými.

 

4.Dodávka – Přechod nebezpečí škody na věci a úschova

4.1. Kupující se zavazuje převzít výrobky v námi uvedeném čase a místě. V případě nepřítomnosti kupujícího se má za to, že dodávka proběhla pro všechny účely podle dohodnutých podmínek.

Dodací lhůty jsou pouze orientační. Jejich nedodržení nezakládá právo kupujícího na poplatky z prodlení, právo na zrušení objednávky nebo právo na odklad platby. Veškeré dodatečné náklady vzniklé zpožděním při realizaci dodávky a jejím doručení mimo naši kontrolu nese kupující.

Povinnosti dodat výrobek v původně stanoveném termínu budeme zproštěni v případě zásahu vyšší moci, jako je válka, stávky, výluky, blokády silnic, epidemie, nedostatek materiálu, požár, záplavy, havárie strojů nebo jiná nepředvídatelná příčina, která vede k přerušení dodávek výrobků od našich dodavatelů. Pokud událost vyšší moci trvá déle než třicet dní od data jejího vzniku, může být kupní smlouva uzavřená s kupujícím vypovězena kteroukoli ze stran, aniž by druhé straně vznikla povinnost k náhradě škody.

Nakládku výrobků provádí osoba, která vozidlo řídí. V každém případě bude vykládka výrobků v místě dodání provedena na odpovědnost kupujícího bez ohledu na asistenci našeho řidiče nebo řidiče námi najatého dopravce.

4.2. Riziko škody na věci související s prodávanými výrobky přechází na kupujícího před nakládkou výrobků v našich skladech, a to bez ohledu na konkrétní dohodu uzavřenou s kupujícím v otázce přepravy.

Prodávané výrobky jsou uloženy do úschovy dopravci, ať už najatému námi nebo kupujícím, před nakládkou výrobků v našich skladech. Po příjezdu do skladu nebo provozovny kupujícího je úschova výrobků převedena na kupujícího před jejich vyložením.

 

5.Převod vlastnického práva

Výslovně si vyhrazujeme vlastnické právo k prodaným produktům až do jejich úplného a účinného zaplacení. Kupující je povinen prodávané výrobky identifikovat jako naše vlastnictví až do jejich úplného a účinného zaplacení. Pokud nebude faktura uhrazena, byť i jen částečně, do data její splatnosti, kupující bere na vědomí naše právo vstoupit nebo pověřit jinou osobu vstupem do prostor kupujícího za účelem provedení inventury našich výrobků v jeho držení a v případě, že je kupující v insolvenčním řízení, převzít nezaplacené výrobky zpět jakýmkoli způsobem a bez předchozích formalit.

Bez ohledu na toto ustanovení přechází nebezpečí škody na věci v souvislosti s držbou a úschovou prodaných výrobků na kupujícího podle článku 4.2.

 

6.Záruka – odpovědnost za vady

6.1. Neposkytujeme žádnou záruku ohledně vhodnosti výrobků pro cíle kupujícího, pokud tyto cíle a případné technické specifikace poskytnuté kupujícím nebyly předem písemně potvrzeny.

6.2. Pokud má výrobek námi zjištěnou vadu kvality, vztahuje se naše záruka pouze na výměnu vadného výrobku (nebo, pokud výměna není možná, na vrácení ceny). Tato záruka vylučuje náhradu škody kupujícímu nebo jeho zaměstnancům či jakékoli třetí osobě za jakoukoli jinou škodu, bez ohledu na její příčinu, vzniklou v důsledku vady. Záruční doba se rovná době, kterou nám poskytuje výrobce nebo dodavatel výrobku. Pokud není na faktuře uvedena žádná záruční doba, činí standardně záruční doba šest měsíců. Na spotřební materiál a nezpracované výrobky se záruka nevztahuje.

6.3. Na opravu nebo výměnu vadného výrobku se nevztahuje nová záruční doba.

6.4. Bez ohledu na výše uvedené platí, že v případě zjevné vady výrobku nebo ztráty zjištěné kupujícím při převzetí je naše záruka omezena na odpovědnost námi najatého dopravce a lze se jí dovolávat pouze tehdy, pokud kupující neprodleně uvedl úplné a konkrétní výhrady na dodacím listu, písemně oznámil odůvodněné výhrady vůči dopravci v inkasním listu nebo doporučeným dopisem do tří dnů od převzetí a informoval nás písemně o reklamaci do osmi dnů od převzetí.

6.5. Stejně tak v případě, že je výrobek vyzvednut na prodejně nebo námi dodán, musí kupující neprodleně oznámit jakoukoli zjevnou vadu nebo rozdíl v množství oproti objednanému. Kupující by měl:

  • v případě vadných výrobků odmítnout jejich převzetí nebo dodání,
  • nebo vystavit úplnou a konkrétní výhradu na inkasním nebo dodacím listu, potvrzenou písemnou reklamací do osmi dnů, pro případ sporu o množství.

V opačném případě se má za to, že výrobky jsou v souladu s objednávkou, a pozdější reklamace ze strany kupujícího není přípustná.

6.6. Pokud se na odebraném nebo dodaném výrobku nevyskytuje žádná závada, ale neodpovídá objednanému výrobku, je naše záruka omezena na výměnu výrobku za vyhovující výrobek za předpokladu, že kupující vrátí nevyhovující výrobek v přesně takovém stavu, v jakém byl dodán, a zašle nám reklamaci do osmi dnů od jeho obdržení.

6.7. Pokud kupující upraví výrobky, použije je k účelu, ke kterému nejsou určeny, nebo nedbá doporučení výrobce a/nebo rad pro použití, záruka na uvedené výrobky zaniká. V případě, že se na výrobky vztahuje záruka a mají být vyměněny, musí kupující na vlastní náklady vrátit výrobky do naší prodejny v souladu s INCOTERM „Delivery Duty Paid“ (podle verze platné v době vrácení).

6.8. V žádném případě neodpovídáme za ztrátu příležitostí, užitku, příjmů, výdělku nebo jakoukoli jinou přímou či nepřímou škodu související s jakoukoli vadou nebo neshodou výrobků.

6.9. V každém případě je naše odpovědnost, pokud se prokáže, přísně omezena na částku bez DPH za dané výrobky uvedenou na našich fakturách, bez ohledu na důvod, předmět nebo základ nároku.

 

7.Vrácení výrobku

Kupující může výrobky vrátit pouze po obdržení našeho předchozího písemného souhlasu. Tento souhlas bude udělen, pokud vůbec bude udělen, nejpozději do tří měsíců od dodání výrobků za předpokladu, že výrobky jsou součástí našich zásob, jsou v bezvadném stavu a stále v původním obalu. Výrobky musí být vráceny do naší prodejny v souladu s INCOTERMEM „Delivery Duty Paid“ (podle verze platné v době vrácení). Výrobky budou přijaty výměnou za jejich kupní cenu sníženou o slevu. Tato částka bude kupujícímu sdělena v našem souhlasu s vrácením zboží a bude mít podobu nevratného dobropisu.

 

8.Revize smlouvy a změny obchodních podmínek

Pokud máme v době objednávky nebo později vážné důvody domnívat se, že kupující bude mít potíže s placením, nebo dokonce pokud kupující již nemůže poskytnout stejné záruky jako v době přijetí objednávky, můžeme objednávku přijmout nebo pokračovat v jejím plnění pod podmínkou přijetí platby v hotovosti, případně zkrácení dohodnuté lhůty splatnosti nebo přijetí záruk za úhradu našich faktur.

Vyhrazujeme si právo tyto obchodní podmínky čas od času měnit, pro konkrétní objednávku je rozhodující znění obchodních podmínek v době podání objednávky, jak je prodávající kupujícímu sdělil při přijetí objednávky.

 

9.Ukončení smlouvy

Pokud kupující nezaplatí v dohodnutém termínu, nesplní některou z povinností uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách nebo zvláštních obchodních podmínkách, bude prodej po právu zrušen bez jakýchkoli formalit kromě zaslání formálního upozornění kupujícímu a porušení nebude napraveno do osmi dnů. Tím je smlouva považována za ukončenou okamžitou výpovědí.

 

10.Zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme výlučně na základě právních předpisů (zejména na základě zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“)). Informace a údaje o kupujícím jsou potřebné pro správu objednávek a udržování řádných obchodních vztahů. Podle platných právních předpisů má kupující právo na přístup ke svým osobním údajům, které uchováváme, právo na jejich opravu a další práva podle Nařízení. Tato práva může kupující uplatnit tak, že se na nás písemně obrátí. Shromažďování příslušných informací je nezbytné pro zpracování a doručení objednávek a pro fakturaci. Jakýkoli nedostatek požadovaných informací může bránit potvrzení a řádnému vyřízení objednávky. Při písemné žádosti musí kupující zaslat žádost se svými kontaktními údaji (název společnosti, e-mail, poštovní adresa a pokud možno zákaznické číslo) našemu oddělení zákaznické evidence. Další informace o nakládání s osobními údaji a o zpracování, ukládání a smazání těchto údajů v rámci naší společnosti naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů dostupném na webové stránce: https://www.dexis.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

 

11.Spory

Spory případně vyplývající ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím nebo vzniklé s v souvislosti s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a objednávkami na jejich základě budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedojde-li ke smírné dohodě, budou všechny spory rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky. Výlučnou příslušnost k projednávání těchto sporů mají soudy místně příslušné podle našeho sídla, a to i v případě více žalovaných nebo vstupu či účasti třetích stran. Tyto všeobecné obchodní podmínky a smluvní vztahy z nich vyplývající mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právními předpisy České republiky.

 

Poslední verze ze dne 22.12.2023

Kontaktujte nás